Samen voor Senioren

Disclaimer

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van deze website. Samenvoorsenioren.nl behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Samenvoorsenioren.nl zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of overige informatie.

Samenvoorsenioren.nl wijst hierbij uitdrukkelijk elke expliciete of stilzwijgende toezegging of garantie van de hand, van welke aard dan ook, met betrekking tot de juistheid, actualiteit, compleetheid en/of verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van (inclusief maar niet beperkt tot) enige op deze website aanwezige of via deze website verschafte informatie en/of enig op deze website beschreven of aangeprezen product, waaronder garanties met betrekking tot inbreuk op enig octrooi, copyright of andere rechten van derden.